Quintet of the Kazan Cathedral (Saint Petersburg)/ ( -)

 

 

-

, , . mp3

. mp3

. mp3

. mp3

. mp3

. mp3

. mp3

. Mp3

 

Soprano Olga Vasiliev

Alto Anna Rakovsky

Tenor Sergy Berdyshev

       Baritone Oleg Yankovsky

    Basso Valery Nacharov